Obec Červený Hrádok, 951 82  Červený Hrádok č. 193     Obec Červený Hrádok v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:   Základná škola s materskou školou Červený Hrádok, 951 82  Červený Hrádok   Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  VIAC

Október je mesiacom úcty k starším a pri tejto príležitosti sa v našej obci Červený Hrádok uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie. Seniorov čakalo sladké občerstvenie a svojim vystúpením ich potešili deti z materskej a základnej školy. 1 2 3 ► V decembri sa uskutočnilo stretnutie členov Jednoty Dôchodcov pri príležitosti Mikuláša.VIAC

V našej obci Červený Hrádok prebehla počas decembra 2015 modernizácia verejného osvetlenia.  Projekt bol zrealizovaný s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Investícia do vašej budúcnosti a financovaný z operačného programu KaHR, kód výzvy KaHR-22VS-1501.   Pred realizáciou – pôvodné osvetlenie v obci: Priebeh realizácie projektu: Po realizácii projektu:VIAC

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení obecné zastupitel’stvo v Červenom Hrádku na svojom 5. zasadnutí vyhlásilo deň konania vol’by hlavného kontrolóra obce Červený Hrádok na 18. 9. 2015 počas zasadnutia obecného zastupitel’stva v Červenom Hrádku.   Celý dokument v PDF si môžete stiahnuť tu: voľby HK    VIAC