Vážení občania:  Na základe upozornenia zberovej spoločnosti, žiadame občanov, aby pristupovali zodpovedne k triedeniu odpadu. Nakoľko v poslednom čase bol zaznamenaný zvýšený nárast znečistenia kontajnerov na komunálny odpad. Obec  bola upozornená na nedostatky pri likvidácii odpadov. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby do kontajnerov na komunálny odpad nevhadzovali stavebný a biologický odpad, nebezpečné odpady od olejov a farieb, kuchynský odpad, ako sú zvyšky stravy a taktiež uhynuté zvieratá a vnútornosti, ktoré nepatria do takýchto nádob.Nádoby na komunálny odpad sú často preplnené nad mieru objemovej kapacity.

Zároveň upozorňujeme občanov, že vývoz separovaného zberu sa bude  vykonávať výlučne  vo vreciach.

Separovaním odpadu sa znižuje množstvo komunálneho odpadu, za ktorý platíme. Za vyseparovaný odpad neplatíme. Tieto náklady prepláca zberovej spoločnosti zmluvná organizácia.