V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení zmien a doplnkov,  je každý daňovník povinný do 31. januára 2023:

Povinnosti daňovníkov a poplatníkov

Občania – daňovníci dane z nehnuteľností:

  • do 31.01.2023 podať daňové priznanie na vznik – zánik daňovej povinnosti na daň z nehnuteľností (len pri zmenách), týka sa to predaja, kúpy, darovania
  • priznanie sa podáva aj v prípade zmeny výmery, druhu pozemku, stavby a zmeny účelu využitia stavby, kolaudácia stavby
  • v prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením alebo dedením, podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti

Občania – majitelia psov:

  • prihlásenie – podanie priznania na daň za psa do 30 dní odo dňa nadobudnutia v prípade, ak je pes starší ako 6 mesiacov
  • odhlásenie psa –  zánik daňovej povinnosti, do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti

Občania – poplatníci  komunálneho odpadu:

  • zmeny (vznik/zánik), ktoré nastali v priebehu roka je poplatník povinný nahlásiť do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali
  • žiadosti je potrebné podať do 31.01.januára 2023

Uplatnenie úľavy na poplatku za komunálny odpad:

  • v prípade študentov – doložiť doklad o ubytovaní, žiadosť o úľavu na poplatku alebo potvrdenie o návšteve školy
  • doložiť kópiu pracovnej zmluvy občana pracujúceho mimo trvalého bydliska (v rámci SR, ale aj zahraničia)
  • žiadosti je potrebné podať do 31.01.januára 2023