Voľné miesto – zástupca riaditeľa školy pre materskú školu

a) názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou 951 82 Červený
Hrádok č.235
b) príslušná kategória a podkategória pedagogických zamestnancov alebo príslušná
kategória odborných zamestnancov: Zástupca riaditeľa pre predprimárne vzdelávanie,
c) kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelávanie /učiteľstvo pre MŠ /,
odborná pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437 / 2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 1.
atestačná skúška pre učiteľky MŠ, minimálna dĺžka praxe – 5 rokov,
d) zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný
životopis, overené kópie o vzdelaní, potvrdenie o predchádzajúcich zamestnaniach,
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, výpis z registra trestov,
e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: nástup – od
27.8.2018

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skolacervenyhradok@gmail.com alebo 0376342238, mobil 0911113577