Obec Červený Hrádok, 951 82  Červený Hrádok č. 193

 

 

Obec Červený Hrádok v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

 

  • Základná škola s materskou školou Červený Hrádok, 951 82  Červený Hrádok

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
  • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
  • najmenej 5  rokov pedagogickej praxe

 

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 

  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
  • doklad o absolvovaní 1. atestácie
  • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
  • profesijný životopis
  • návrh koncepcie rozvoja školy
  • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prihlášky  s  úradne  overenými  fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 05. 10. 2016  na adresu:

 

Obec Červený Hrádok, 951 82  Červený Hrádok č. 193

 

v zalepenej obálke s výrazným označením „Výberové konanie ZŠ s MŠ“