V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení obecné zastupitel’stvo v Červenom Hrádku na svojom 5. zasadnutí vyhlásilo deň konania vol’by hlavného kontrolóra obce Červený Hrádok na 18. 9. 2015 počas zasadnutia obecného zastupitel’stva v Červenom Hrádku.

 

Celý dokument v PDF si môžete stiahnuť tu: voľby HK