Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ochrana osobných údajov

S nasledujúcou informáciou o ochrane vašich osobných údajov chceme ukázať náš záväzok k vášmu súkromiu. Pretože to berieme vážne! Vyjasňujeme povahu, rozsah a účel zberu a používania vašich osobných údajov na webovej stránke www.cervenyhradok.sk

Samozrejme, dodržiavame právne predpisy o údajoch a starostlivo zaobchádzame s osobnými údajmi používateľov.

1. Anonymné použitie

Pri príchode na naše webové stránky nezhromažďujeme a nepožadujeme žiadne osobné informácie. Môžete ju preto používať anonymne.

2. Logfiles

Niektoré údaje sa zaznamenávajú počas používania (tzv. používané údaje).

Tieto súbory denníka neposkytujú osobné údaje našich používateľov, ale iba štatistické údaje o použití stránky . Súbory denníkov sa používajú na analýzu a zlepšenie bezpečnosti  a na identifikáciu, analýzu a elimináciu útokov.

3. Cookies

Stránka www.cervenyhradok.sk používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v spojení s prehliadačom, ktorý používate na vašom pevnom disku, a ktorý nastavuje súbor cookie a poskytuje určité informácie. Súbory cookie nemôžu spustiť programy ani poskytovať vírusy do počítača. Slúžia na to, aby bol pre vás, internet navyše užívateľsky prívetivý a efektívnejší.  Ak chcete zakázať používanie súborov cookie, v vašom prehliadači je možnosť zabrániť prijatiu a ukladaniu nových súborov cookie. Môžete prijať alebo odmietnuť súbory cookie. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies; Môžete zmeniť nastavenie vášho prehliadača, aby ste odmietli súbory cookie. Pokyny, ako zmeniť nastavenia prehliadača, nájdete v Pomocníkovi vášho prehliadača.

4. Odkazy na iné webové stránky

Voliteľne odkazujeme na iné stránky, ktoré nie sú pridružené k nám (tretia strana). Ak kliknete na tieto odkazy, nemáme žiadny vplyv na to, aké údaje zhromažďujú a používajú poskytovatelia týchto stránok. Podrobnosti o zhromažďovaní a používaní údajov nájdete v prehláseniach o ochrane osobných údajov týchto stránok. Keďže zhromažďovanie a spracúvanie údajov tretími stranami, samozrejme, nie je pod našou kontrolou, nie sme za to zodpovední.

5. Podpora používateľov

Ak nás kontaktujete e-mailom uložíme vašu e-mailovú adresu a na odpoveď použijeme našu e-mailovú adresu, aby sme vám pomohli poskytnúť požadované služby podpory.

6. Prevod údajov na iné tretie strany

Neposkytujeme žiadne údaje tretím stranám.

7. Zmena politiky ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. V prípade zmien vás o tejto skutočnosti budeme ihneď informovať.

Obecný úrad Červený Hrádok
kontakt: obec@cervenyhradok.sk
Posledná aktualizácia: 25.05.2018

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation čiže GDPR), účinné od 25. 5. 2018 má za cieľ chrániť práva (predovšetkým) občanov Európskej únie proti neoprávnenému nakladaniu s ich osobnými údajmi.

1. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na webových stránkach

Naše webstránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám dávali akékoľvek osobné údaje. Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete. Údaje, ktoré spracúvame, sa použijú výhradne na účel, na ktorý ste dali súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. Budeme uchovávať vaše osobné údaje len po nevyhnutnú dobu nato, aby sa dosiahol účel služby, ktorú ste si vyžiadali, alebo účel, na ktorý ste dali svoj súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak.

2. Dotknuté osoby majú právo

Právo na prístup umožňuje dotknutej osobe zistiť, či a prípadne aké údaje o jej osobe prevádzkovateľ spracúva a uchováva, účel, právny základ, spôsob a dobu spracúvania a príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupnia. Rovnako má každá dotknutá osoba právo na kópie všetkých osobných údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracúva. Tým by však nikdy nemali byť dotknuté práva tretích osôb (najmä právo na ochranu ich osobných údajov, duševného vlastníctva či obchodného tajomstva), prípadne ohrozená národná bezpečnosť. Dotknuté osoby majú byť informované aj o tom, či sa ich osobné údaje využívajú na automatické rozhodovanie alebo profilovanie. V tejto súvislosti má dotknutá osoba právo dozvedieť sa aj to, aké postupy, význam a predpokladané dôsledky takéto spracúvanie môže predstavovať.

Právo na opravu umožňuje dotknutej osobe dožadovať sa nápravy v prípade, že zistí, že evidované údaje sú nesprávne, nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ osobných údajov musí zabezpečiť opravu bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (čiže právo na zabudnutie) umožňuje dotknutej osobe požadovať odstránenie svojich údajov z evidencie prevádzkovateľa, ak nastane niektorý z týchto prípadov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

 • spracúvanie bolo založené na súhlase, ktorý bol odvolaný, a zároveň neexistuje iný právny dôvod na ich spracúvanie;

 • dotknutá osoba vznesie námietku proti spracúvaniu založenému na oprávnených záujmoch a tieto oprávnené záujmy neprevažujú záujem na ochranu osobných údajov dotknutej osoby;

 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, napríklad po uplynutí zákonom stanovej doby spracúvania;

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

 • rodič nesúhlasí so spracúvaním osobných údajov svojho dieťaťa (ak ide o spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu pre služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 GDPR).

V prípade uplatnenia práva na vymazanie je dotknutá osoba oprávnená požadovať vymazanie všetkých výskytov a odkazov na jej osobné údaje vo všetkých ich kópiách.

Právo na obmedzenie spracúvania ukladá prevádzkovateľovi osobných údajov obmedziť spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby z nasledujúcich dôvodov:

 • ak dotknutá osoba namieta, že spracúvané údaje sú nepresné, je možné požadovať obmedzenie spracúvania na obdobie potrebné na overenie presnosti osobných údajov;

 • ak je spracúvanie protizákonné, môže dotknutá osoba namiesto vymazania požadovať obmedzenie spracúvania (teda aby ich prevádzkovateľ v stanovenom období len uchovával, ale inak nespracúval);

 • hoci osobné údaje už nie sú potrebné na vytýčený účel prevádzkovateľa, môžu byť aj naďalej potrebné pre dotknutú osobu, napríklad na obhajobu jej prípadných právnych nárokov;.

 • ak už dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu údajov, je oprávnená zároveň požadovať obmedzenie spracúvania na čas potrebný na overenie, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevážia nad záujmami dotknutej osoby.

Právo namietať umožňuje dotknutej osobe ohradiť sa proti spracúvaniu jej osobných údajov, založenému na oprávnenom alebo verejnom záujme prevádzkovateľa osobných údajov. V prípade námietok dotknutej osoby má prevádzkovateľ povinnosť overiť a riadne zdôvodniť, či oprávnený alebo verejný záujem prevažuje nad záujmom dotknutej osoby na ochrane jej osobných údajov.

Právo na prenosnosť umožňuje dotknutej osobe získať svoje osobné údaje v štruktúrovanej strojovo čitateľnej podobe. Môže tiež požadovať, aby tieto údaje boli odovzdané priamo inému prevádzkovateľovi, ak je to (technicky) možné a uskutočniteľné. Právo sa však uplatní len v prípadoch, kedy je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase či zmluve.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214
email: statny.dozor@pdp.gov.sk
https://dataprotection.gov.sk

3. Všetky tieto práva môžete uplatniť:

ústne – na nižšie uvedenej adrese prevádzkovateľa

písomne – osobne, poštou alebo elektronickou poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajoch prevádzkovateľa

Obec Červený Hrádok

Červený Hrádok 193

95182 Červený Hrádok

e-mailom: obec @cervenyhradok.sk

elektronickým podaním: obec@cervenyhradok.sk

telefonicky na tel. čísle: +421376342246

Úradné hodiny prevádzkovateľa

Pondelok: 7.30 – 12.00   12.30 – 15.30

Utorok:      7.30 – 12.00   12.30 – 15.30

Streda:       7.30 – 12.00   12.30 – 17.00

Štvrtok:       Nestránkový deň

Piatok :      7.30-12.00     12.30-14.00

 

4. Lehota na vybavenie žiadosti:

Žiadosti prevádzkovateľ vybavuje do jedného mesiaca od ich doručenia. Lehotu je možné vo výnimočných prípadoch predĺžiť o dva mesiace, najmä pre komplexnosť a náročnosť prípadu, či celkový počet vybavovaných žiadostí. o čom musí byť dotknutá osoba zo strany prevádzkovateľa informovaná, a to vrátane dôvodov predĺženia.

5. Postup na uplatnenie týchto práv dotknutej osoby:

 1. Prijatie žiadosti

 2. Identifikácia žiadateľa

 3. Vyhodnotenie žiadosti

 4. Rozhodnutie o žiadosti

 5. Výkon rozhodnutia

 6. Informovanie žiadateľa

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Povinné informovanie - obec Veľkosť: 42.6 kB Formát: docx Dátum: 27.3.2024
Informácia pre občanov Veľkosť: 27.9 kB Formát: pdf Dátum: 3.4.2024