Obec Červený Hrádok získala nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Protipovodňová ochrana obce Červený Hrádok“. Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý z Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci výzvy č. OPKZPPO2-SC211-2017-18. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 137 914,14 EUR. Výška nenávratného finančného príspevku maximálne 131 018,43 EUR. Projekt je financovaný z finančnej podpory Európskej únie (Kohézny fond), štátneho rozpočtu a rozpočtu obce. Predmetom projektu je vytvorenie efektívneho systému protipovodňovej ochrany obce Červený Hrádok a to vybudovaním vodozádržných prvkov realizovaných mimo vodného toku a rekonštrukciou existujúcej odvodňovacej priekopy v obci. Obec Červený Hrádok je ohrozovaná prívalovými dažďovými vodami z okolitých svahovitých poľnohospodárskychVIAC