Príhovor starostu obce Červený Hrádok Mgr. Miroslava Kráľa na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného 10. decembra 2018 Vážené dámy a vážení páni, milí spoluobčania a priatelia. Úvodom sa chcem poďakovať bývalému starostovi a bývalým poslancom obecného zastupiteľstva. Heslom našej kampane bolo chceme krajšie a kvalitnejšie miesto na život pre všetkých v Červenom Hrádku. Od prvého dňa som pripravený napĺňať toto heslo a v spolupráci s novým zastupiteľstvom verím, že sa nám to aj podarí. Čakajú nás asi ťažšie časy ako sme si mysleli a určite, potom ako sa presne oboznámime s tým ako vyzerajú projekty a úrad a kde je naozaj pravda, nás čakajú ajVIAC

Červený Hrádok 151, 951 82 Červený Hrádok Všetky zaradené projekty    O projekte Obec Červený Hrádok plánuje vybudovať hrací a oddychový park. Pre tento účel disponuje priestranstvom, ktoré nadväzuje na zrekonštruovanú centrálnu zónu. Priestor vyčistí, vyrovná a pripraví do takého stavu, aby sa do jeho priestoru dali umiestniť detské hracie a športové zariadenia vrátane drobnej parkovej architektúry. Súčasne opraví a vylepší pieskovisko, aby tvorilo s novými zariadeniami komplex detského ihriska. Vytvorí sa tým atraktívne miesto na trávenie voľného času detí, pričom sa napomôže aj zbližovaniu všetkých generácií – detí, rodičov, starých rodičov. Kategória   SPPoločne pre domovinu Región realizácie  západ Miesto realizácie projektu Červený Hrádok 151, 951 82 Červený Hrádok Predkladateľ   Obec Červený Hrádok Požadovaná výška podpory   6 000VIAC

Obec Červený Hrádok, 951 82  Červený Hrádok č. 193     Obec Červený Hrádok v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:   Základná škola s materskou školou Červený Hrádok, 951 82  Červený Hrádok   Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  VIAC