Oznam ZsVS, a. s.: Mimoriadny odpočet v dôsledku zvýšenia ceny vodného a stočného Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. si Vás touto cestou dovoľuje informovať, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške 1,2700 €/m3 bez DPH a maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo výške 1,4783 €/m3 bez DPH. ZsVS, a. s., v súlade s rozhodnutím ÚRSO vykoná fakturáciu dodanej služby odo dňa 1. januára 2023. Zisťovanie stavu vodomerov sa bude vykonávať: Samoodpočtom – v termíne od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 je možné nahlásiť aktuálny stav vodomeruVIAC

Vážení občania:  Na základe upozornenia zberovej spoločnosti, žiadame občanov, aby pristupovali zodpovedne k triedeniu odpadu. Nakoľko v poslednom čase bol zaznamenaný zvýšený nárast znečistenia kontajnerov na komunálny odpad. Obec  bola upozornená na nedostatky pri likvidácii odpadov. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby do kontajnerov na komunálny odpad nevhadzovali stavebný a biologický odpad, nebezpečné odpady od olejov a farieb, kuchynský odpad, ako sú zvyšky stravy a taktiež uhynuté zvieratá a vnútornosti, ktoré nepatria do takýchto nádob.Nádoby na komunálny odpad sú často preplnené nad mieru objemovej kapacity. Zároveň upozorňujeme občanov, že vývoz separovaného zberu sa bude  vykonávať výlučne  vo vreciach. Separovaním odpadu sa znižuje množstvo komunálneho odpadu,VIAC