Daň z nehnuteľností –  zmeny treba oznámiť do 31.1.2019 Miestne príslušným správcom dane z nehnuteľností je obec, v územnom obvode ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. To znamená, že Obec Červený Hrádok je príslušným správcom dane pre všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Obce Červený Hrádok. Oznamovacia povinnosť – fyzická alebo právnická osoba je povinná oznámiť správcovi dane do 30 dní všetky zmeny, ktoré majú vplyv na výšku dane (nadobudnutie nehnuteľností, vydanie stavebného alebo kolaudačného povolenia, zmena účelu využitia stavby, zmena druhu pozemku, zmena výmery, zánik vlastníctva, chov psa staršieho ako 6 mesiacov fyzickou alebo právnickou osobou a pod.). Pri vzniku alebo zániku daň. povinnosti má oznamovaciu povinnosť ten,VIAC

  Oznamovacia povinnosť občanov –  komunálny odpad Obec Červený Hrádok upozorňuje občanov,  že do 31. januára 2019 je potrebné splniť oznamovaciu povinnosť pre výpočet poplatku za vývoz tuhého komunálneho odpadu u tých občanov, u ktorých došlo k zmene. Jedná sa o takých občanov, ktorí sú dočasne neprítomní na trvalom pobyte/štúdium, práca v zahraničí a pod…/ po dobu viac ako 90 dní a chcú si uplatniť nárok na oslobodenie od poplatku. Tento poplatok im bude v alikvotnej čiastke vypočítaný platobným výmerom – Rozhodnutím.  K oslobodeniu od poplatku za TKO je potrebné predložiť: Potvrdenie od zamestnávateľa Potvrdenie o návšteve školy Potvrdenie o prechodnom pobyte Čestné prehlásenie   Poplatok za vývoz tuhého komunálneho odpadu je možné uhradiť až po doručení Rozhodnutia. Platbu je možné realizovať prevodom na účet obce, alebo priamo do pokladne obecného úradu počas úradných hodín.VIAC

Vážení občania, Západoslovenská distribučná spoločnosť, prosí svojich zákazníkov, aby v dňoch 22.1.2019 /utorok/ a 23.1.2019 /streda/ sprístupnili pracovníkom západoslovenskej distribučnej spoločnosti svoje elektromery na odpočet.VIAC

Kniha prijatých faktúr 2014 Dátum: 1.1.2014-31.12.2014 PDF Kniha prijatých faktúr 2013 Dátum: 1.1.2013-31.5.2013 PDF Kniha prijatých faktúr 2012 Dátum: 1.1.2012-31.12.2012 PDF Kniha prijatých faktúr 2011 Dátum: 1.1.2011-31.12.2011 PDF Dodatok k zmluve o pripojení Dátum: 2011 PDF Zmluva o dielo č. 01-03-2011-ch Dátum: 1.3.2011 PDF Zmluva o najme nebytových priestorov č. 3 Dátum: 2011 PDF Zmluva o najme nebytových priestorov č. 1 Dátum: 2011 PDFVIAC