Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AJZ8

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Červený Hrádok , Červený Hrádok 193, 951 82 Červený Hrádok

Miesto realizácie: Obec Červený Hrádok

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.30158, 18.38736)

Bod 2 Dom smútku-Externý AP (48.30288, 18.38478)

Bod 3 Futbalové ihrisko-Externý AP (48.30173, 18.38395)

Bod 4 Základná škola a autobusová zástavka- Externý AP (48.3051, 18.39191)

Bod 5 Detské ihrisko-Externý AP (48.3014, 18.38765)

Bod 6 Pohostinstvo a Obchod- Externý AP (48.301, 18.38506)

Bod 7 Altánok – verejné priestranstvo-Externý AP (48.30134, 18.38399)

Bod 8 Areál – ihrisko a zelená škola-Externý AP (48.30522, 18.39291)

Bod 9 Autobusová zastávka-Externý AP (48.30155, 18.38607)

Bod 10 Posilňovňa-Externý AP (48.3001, 18.38422)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebiehajú úkony k podaniu verejného obstarávania na kontrolu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola podpísaná 17.12.2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk