Vážení občania!

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení zmien a doplnkov, je každý daňovník povinný do 31. januára 2021 nahlásiť zmeny vo vlastníctve nehnuteľností. Tieto zmeny môžu byť napríklad: predaj, kúpa, prístavba, výstavba, zbúranie, dedenie, nadobudnutie, kolaudácia nehnuteľnosti. Nadobudnutie, strata či úhyn psa. Pri nehnuteľnosti treba dodržať termín do 31.01.2021.

Zmeny pri komunálnom odpade, žiadosti o zníženie poplatku za komunálny odpad je potrebné nahlásiť na Obecnom úrade s príslušnými dokladmi do 28.2.2021.

 Daňové priznania, žiadosti o zníženie komunálneho odpadu, môžete posielať poštou, alebo po telefonickom dohovore priamo na obecný úrad počas úradných hodín.