Po zrelej a racionálnej úvahe som sa ako zriaďovateľ v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol, že s navrhnutým kandidátom na vymenovanie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Červený Hrádok 235 nesúhlasím a svoj nesúhlas zdôvodňujem nasledovne:

– navrhnutá kandidátka nespĺňala všetky kritériá stanovené zriaďovateľom vo výberovom konaní, vykonanie II. atestácie podľa § 59 zákona č. 138/2019 Z. z., teda nepreukázala ďalšie skúsenosti zamestnanca pri riešení odborno – metodických problémov pedagogickej činnosti, napriek vyše 27 ročnej praxe pedagogického zamestnanca,

– navrhnutá kandidátka si dlhodobo neplní ako riaditeľka voči zriaďovateľovi zákonom stanovené povinnosti, najmä povinnosti uvedené v § 5 ods. 7, do dnešného dňa mi nepredložila:

1. zúčtovanie finančných prostriedkov za rok 2020 (za 3. a 4. štvrťrok) s komentárom a podrobným zdôvodnením,

2. návrh na počty prijímaných žiakov a

3. návrh na počty tried v základnej a materskej škole,

4. návrh rozpočtu predkladá zriaďovateľovi bez akéhokoľvek zdôvodnenia a komentáru k jednotlivých položkám,

5. nepredložila správu o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2020,

6. nepredložila riadny koncepčný zámer rozvoja školy a jeho každoročné vyhodnotenia,

7. neposkytla mi informáciu o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu a

8. v pláne práce na rok 2021/2022 uviedla ako pracovníka školy povereného ďalšími úlohami bývalého zamestnanca, napr. ako zapisovateľa, ako koordinátora projektu Zdravá škola …

 

Vzhľadom na vyššie uvedené vás informujem, že do 15 dní od doručenia tohto nesúhlasu Rade školy pri Základnej škole s materskou školou Červený Hrádok 235 bude v súlade s ustanoveniami § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. vyhlásené druhé výberové konanie.

Napísané dňa 22.11.2021

S pozdravom

Mgr. Miroslav Kráľ, starosta obce