V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení zmien a doplnkov, je každý daňovník povinný do 31. januára 2020 nahlásiť zmeny vo vlastníctve nehnuteľností. Tieto zmeny môžu byť napríklad: predaj, kúpa, prístavba, výstavba, zbúranie, dedenie, nadobudnutie, kolaudácia nehnuteľnosti. Strata, úhyn psa. Zmenu treba nahlásiť aj pri komunálnom odpade. V priebehu roka sa nahlásenie týchto zmien nebude akceptovať!  Žiadame tých občanov, u ktorých tieto zmeny nastali, aby vzniknuté zmeny nahlásili na Obecnom úrade s príslušnými dokladmi do 31.1.2020.