Daň z nehnuteľností –  zmeny treba oznámiť do 31.1.2019

Miestne príslušným správcom dane z nehnuteľností je obec, v územnom obvode ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. To znamená, že Obec Červený Hrádok je príslušným správcom dane pre všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Obce Červený Hrádok.

Oznamovacia povinnosť – fyzická alebo právnická osoba je povinná oznámiť správcovi dane do 30 dní všetky zmeny, ktoré majú vplyv na výšku dane (nadobudnutie nehnuteľností, vydanie stavebného alebo kolaudačného povolenia, zmena účelu využitia stavby, zmena druhu pozemku, zmena výmery, zánik vlastníctva, chov psa staršieho ako 6 mesiacov fyzickou alebo právnickou osobou a pod.). Pri vzniku alebo zániku daň. povinnosti má oznamovaciu povinnosť ten, kto nehnuteľnosť predal alebo daroval, ale aj ten kto nehnuteľnosť nadobudol, teda k jednej právnej skutočnosti sa viaže oznamovacia povinnosť minimálne dvoch osôb. Oznámenie zmeny sa podáva písomne. 

Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností: 
• daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území

Obce Červený Hrádok

• daňovník, u ktorého došlo oproti predchádzajúcemu roku k zmene vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, dedičstvo, zmena účelu využitia, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia a pod.), 

• daňovníci, u ktorých zmeny nenastali, daňové priznanie nepodávajú a daň im bude vyrubená platobným výmerom. 

Ako sa podáva daňové priznanie: 
• daňové priznanie sa podáva podľa stavu v katastri nehnuteľností k

 1. januáru zdaňovacieho obdobia • podáva sa na predpísaných tlačivách, ktoré si daňovník môže prevziať na Obecnom úrade

  Kedy a kde sa podáva daňové priznanie:
  • daňové priznanie sa podáva v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia 

  • vyplnené daňové priznanie treba doručiť na Obecný úrad v Červenom Hrádku osobne, príp. poštou. 

  Potrebujete:
  • výpis z listu vlastníctva 
  • podľa okolností – kúpno-predajnú zmluvu, osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu alebo iný doklad o prevode vlastníctva nehnuteľnosti 

  Vyrubenie dane: Podané daňové priznanie bude správcom dane skontrolované a bude vyrubená daň. Správca dane následne doručí daňovníkovi platobný výmer, v ktorom bude mať uvedenú výšku dane a postup úhrady dane. 

Upozornenie: Za nesplnenie niektorej z uvedených povinností alebo za ich splnenie po lehote určenej zákonom môže správca dane uložiť pokutu. 

Daň z nehnuteľnosti a daň za psa je možné uhradiť až po doručení Rozhodnutia.

Platbu je možné realizovať prevodom na účet obce, alebo priamo do pokladne obecného úradu počas úradných hodín.