Oznamovacia povinnosť občanov –  komunálny odpad

Obec Červený Hrádok upozorňuje občanov,  že do 31. januára 2019 je potrebné splniť oznamovaciu povinnosť pre výpočet poplatku za vývoz tuhého komunálneho odpadu u tých občanov, u ktorých došlo k zmene. Jedná sa o takých občanov, ktorí sú dočasne neprítomní na trvalom pobyte/štúdium, práca v zahraničí a pod…/ po dobu viac ako 90 dní a chcú si uplatniť nárok na oslobodenie od poplatku. Tento poplatok im bude v alikvotnej čiastke vypočítaný platobným výmerom – Rozhodnutím.

 K oslobodeniu od poplatku za TKO je potrebné predložiť:

  • Potvrdenie od zamestnávateľa
  • Potvrdenie o návšteve školy
  • Potvrdenie o prechodnom pobyte
  • Čestné prehlásenie  

Poplatok za vývoz tuhého komunálneho odpadu je možné uhradiť až po doručení Rozhodnutia.

Platbu je možné realizovať prevodom na účet obce, alebo priamo do pokladne obecného úradu počas úradných hodín.